Selby Town v Skegness Town (4.8.18)

Selby Town 4-0 Skegness Town
Adran 1 Cynghrair Siroedd y Gogledd (Dwyrain)
Stadiwm Fairfix Plant Hire
Pris Mynediad: £5 (os dwi’n cofio’n iawn)

Torf: 151

Selby yw’r dref agosaf i gartref fy rhieni yng nghyfraith, ond dwi ddim yn gyfarwydd iawn efo’r dref, yn bennaf gan nad yw Efrog lawer pellach, felly yno byddwn yn mynd i siopa neu ddiota. Mae Selby’n dref fach digon prysur, ac yn ei chanol mae Abaty mawr trawiadol o’r oesoedd canol.

Mae’r maes yn agos i ganol y dref, wedi’i leoli y tu ôl i’r pwll nofio, a chyferbyn a’r pwll nofio mae maes parcio Sainsbury’s ble gallwch barcio am ddim am hyd at ddwy awr.

Fel yr arfer, cyrraedd fel roedd y gem ar ddechrau wnes i ac roedd yna hyd yn oed ciw i fynd i mewn. Ond wedi’r cyfan, roedd hi’n gem gyntaf y tymor, roedd hi’n ddiwrnod braf ac roedd disgwyliadau’n uchel wedi i’r tîm orffen mewn safle uchel y tymor diwethaf. Eleni hefyd yw camlwyddiant y clwb.

.

Bristol Manor Farm v Salisbury (28.4.18)

Bristol Manor Farm 2-3 Caersallog
Adran Un y Gorllewin Cynghrair y De
The Creek
Pris Mynediad: £8, rhaglen £2
Torf: 339

Roedd Bristol Manor Farm wedi bob ar fy bucketlist ers sawl tymor, mae bosib ers i mi ddarllen am ymweliad Matt, un o’r Lost Boyos, â’r clwb. Y tymor diwethaf fe enillodd y clwb ddyrchafiad i Adran Un y Gorllewin Cynghrair y De (un adran o dan Ferthyr Tudful) ac wrth edrych a restr gemau’r tymor hwn, sylwais eu bod yn yr un adran a Chaersallog. Hwn yw clwb ffenics Caersallog, wedi i’r un blaenorol fynd i’r wâl yn ystod haf 2014 pan oedd yn yr un adran â Wrecsam, ac mae wedi bod yn brysur yn dringo’r pyramid ers hynny. Roeddwn i felly’n disgwyl i gêm olaf y tymor fod yn bwysig i Gaersallog ond nid o bosib i Manor Farm. Ond ar ddechrau’r diwrnod roedd Caersallog eisoes wedi sicrhau dyrchafiad drwy orffen yn ail, ac roedd Manor Farm a phedwar tîm arall yn dal i frwydro am y ddau le olaf yn y gemau ail-gyfle.

Er mod i’n byw mor agos i Fryste, dwi ddim wedi manteisio digon ar hynny, felly cyn ei throi hi am y gêm es am dro ar hyd Spike Island i chwilio am syniadau er mwyn dychwelyd rhywbryd eto gyda’r teulu ac ymweld ag ambell dafarn. Dewisais Nova Scotia a’r Merchant’s Arms – dwy dafarn ‘hen ddyn’ go iawn. Roedd gan y Nova Scotia landlord bachog a bwydlen hen ffasiwn o ham, wy a sglods gyda dewis llysieuol o cauliflower cheese, bara menyn a salad—antithesis llwyr i’r dude food hipsteraidd a oedd i’w gael yn Wapping Wharf (lle cefais buns Coreaidd) ac roeddwn yn hapus o weld Deuchards IPA ar y bar. Roedd gennyf ddigon o amser am hanner yn y Merchant’s Arms, tafarn fechan a chlud gyferbyn â’r arhosfan bws roeddwn ei angen i gyrraedd y maes.

Mae’r clwb wedi’i leoli ym maestref Sea Mills, tair milltir a hanner i gyfeiriad y gogledd-orllewin o ganol dinas Bryste, wedi’i wasgu braidd rhwng ffordd fawr ar un ochr a rheilffordd ac afon, erm, Afon, ac ar un pwynt yn ystod y gêm aeth trên a chwch hwylio heibio AR YR UN PRYD! Eniweeeee, mae bws Parcio a Theithio Portway o ganol y ddinas yn stopio o flaen y stadiwm. Os dangoswch chi’ch tocyn bws, cewch dair punt (sef cost y tocyn bws) oddi ar y pris mynediad i’r gêm. Er mor dda yw’r cynnig hwn, roeddwn i’n teimlo bach yn euog yn amddifadu’r clwb o arian prin, felly gwnes yn iawn am hynny drwy brynu rhaglen, tocyn raffl, sglods, cwrw a seidr yn y club house mawr. “Family funeral always welcomed and excellent buffet” medd yr adolygiad cyntaf ar Google am y lle, ond doedd dim cynhebrwng ymlaen heddiw, ac roedd sgrin anferth o’r llawr i’r nenfwd yn dangos gêm Stoke a Lerpwl.

Roedd tua traean o’r dorf yn gefnogwyr Caersallog reit uchel eu cloch oherwydd eu dyrchafiad, ond o fewn 6 munud roedd y tîm cartref ar y blaen drwy gic o’r smotyn, gan roi cyfle i’r ryw bymtheg o’r Farmy Army tu ôl gôl wawdio’r ‘clwb mawr’. Ond unionodd yr ymwelwyr y sgôr yn fuan wedyn. Aeth Manor Farm ar y blaen unwaith eto…a gadael i Gaersallog ddod yn gyfartal yn fuan wedyn. Doedd gêm gyfartal ddim yn ddigon wrth gwrs ac roedd y cefnogwyr cartref yn mynd yn fwy aflonydd yn yr ail-hanner yn enwedig gyda’r canlyniadau eraill yn mynd yn eu herbyn yn ôl Twitter, ond roedd popeth ar ben pan aeth Caersallog ar y blaen a gorffennodd y gêm yn 2-3.

Daliais y bws yn ôl i’r ddinas ble cwrddais â Carl yn nhafarn yr Old Duke ar stryd Welsh Back. Er ein bod yn mwynhau’r jazz byw, roedd yn amser symud ymlaen ond roedd amser am hanner fach cyn dal y trên. Cynigodd Carl dafarn ddim rhy bell o’r orsaf, y Cornubia. Ni’n dau oedd y ieuengaf yno, doedd dim un merch ar gyfyl y lle ac roedd yn lle’n llawn union jacks, baneri Urdd y Deml a’r symbol mwyaf taeogaidd ohonynt i gyd, sef logo Undeb Rygbi Cymru – dwi’n poeni bod Carl wedi cael ei radicaleiddio ers symud i Fryste. Ond roedd y cloc y tician a doedd dim amser chwilio am le arall (ac os dwi’n onest, roedd hi’n dafarn reit neis).

Forest Green Rovers v Wrecsam (2.4.16)

Forest Green Rovers 0-0 Wrecsam
Cynghrair Cenedlaethol (Lloegr)
The New Meadow
Pris Mynediad: £14
Torf: 2246 (568 o gefnogwyr Wrecsam)

Mae’r Forest Green Rovers yn chwarae yn nhref fechan (neu bentref mawr?) Nailsworth yn Sir Gaerloyw, dim ond rhyw awr a chwarter i ffwrdd o Gaerdydd, a’r gem oddi cartref Wrecsam agosaf i mi y tymor hwn. Roeddwn i wedi bod yma deirgwaith o’r blaen, gyda Wrecsam yn ennill ar bob achlysur, ond doeddwn i ddim yn obeithiol am ganlyniad tebyg y tro hwn, oherwydd roedd FGR yn ail yn y gynghrair. Rhywbeth arall gwahanol am yr ymweliad hwn oedd na fyddwn i’n mynd i’r Village Inn, tafarn Nailsworth Brewery cyn y gem, ond yn ffodus roedd y Big Red Bus Bar wedi’i barcio y tu ol i eisteddle’r cefnogwyr oddi cartref.

Tra roedd cefnogwyr Wrecsam yn mwynhau peint y tu allan yn yr heulwen, roedd adloniant cyn-gem gwahanol iawn yn cael ei gynnig y tu mewn i’r stadiwm.

Parhau i ddarllen

Briton Ferry Llansawel v Llanelli (21.10.16)

Briton Ferry Llansawel 2-2 Llanelli
Adran 2 Cynghrair Cymru’r De

Old Road
Pris Mynediad: £4

Rhaglen: £1 
Torf: 506
Paned: Cwpan blastig

Roedd digon o ddewis gemau y nos Wener hon, gan gynnwys darbi’r Rhondda rhwng Ton Pentre a CBM Cambrian a Clydach, er fy mwriad oedd ail ymweld â Ffynnon Taf gan ei bod yn gyfleus. Ond pan glywais fod fy narpar gyd-deithiwr yn sâl, penderfynais fentro ymhellach i wylio Britton Ferry Llansawel yn erbyn Llanelli.

Mae BF Llansawel yn glwb blaengar sydd newydd fuddsoddi mewn eisteddle newydd 175 sedd er mwyn bodloni gofynion newydd Haen 2 Cymdeithas Pêl-droed Cymru, ond iddynt gael eu trin yn go annheg gan y Gynghrair Cymru’r De yr haf hwn a gorfod disgyn o Adran 1 i Adran 2 (Haen 3 yng Nghymru) er iddynt orffen y tymor pedwerydd o’r gwaelod a thu allan i’r safleoedd cwympo.

Ond i fynd yn hunanol, rhoddodd hyn gyfle i mi eu gwylio gartref yn erbyn clwb mawr yr adrannau is, sef Llanelli, sydd bellach ar y ffordd yn ôl i fyny’r pyramid yn dilyn trafferthion ariannol mawr diweddar. Mae Llanelli bellach ar frig Adran 2 ac wedi denu Lee Trundle o’i ymddeoliad, gyda chyn arwr yr Elyrch (a Wrecsam gynt!) yn cipio sawl triphwynt gwerthfawr iddynt gyda’i goliau gwych.
Parhau i ddarllen

Hysbysiad: Groundhop Cymru 2016 26-29.8.16

Yn ystod Gŵyl y Banc mis Awst bydd gloddest o bêl-droed yn ne-ddwyrain Cymru, Dyma fydd 15fed blwyddyn groundhop yng Nghymru. Pob blwyddyn mae’r trefnywr yn dewis cynghrair ac yn gofyn a fyddai’r gynghrair a’r clybiau yn fodlon aildrefnu gemau’r penwythnos fel bod y groundhoppers yn gallu mynychu 11 gêm mewn pedwar diwrnod Mae’r gemau hyn yn denu pobl o bwr cwr o Ynys Prydain a thu hwn ac nid yw’n anghyffredin gweld torfeydd yn chwyddo o’r 30’au arferol i 300+ (gweler cofnodion blog y Groundhopper o fri Peter Miles yn 2013, 2104 a 2015).

Eleni, Cynghrair Undebol De Cymru (lefelau 5-7 yng Nghymru) sydd dan sylw. Mae’r penwythnos yn cychwyn nos Wener gyda thaith i Sully Sports v Pontyclun (18:45). Ar ddydd Sadwrn bydd pedair gêm. Y cyntaf fydd Llanilltud Faerdref v Betws (10:30), cyn mynd i Fochrhiw v Aberfan (13:15), yna Clwb Bechgyn a Merched Penydaren v Clwb Bechgyn Ton a Gelli (16:00) a daw’r diwrnod i ben gyda Pontlotyn v Seintiau Merthyr (18:45).  Bydd  gemau dydd Sul yn dechrau ym Mharc Blandy cartref gwych Garw SBGC yn eu gêm yn erbyn Trebanog (11:30) cyn symud ymlaen i Cefn Cribwr v Penrhiwfer (14:30), a gêm olaf y dydd yw Corneli Unedig v Porthcawl Athletic (18:00). Bydd gemau dydd Llun yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg gan ddechrau gyda Canton Liberals v Trebiwt (11:00), yna tafliad carreg i ffwrdd Grange Albion v Corinthiaid Caerdydd (13:45), a gêm olaf yr hop yw Tregatwg y Barri v Cogan Corination (5pm).

Mae pob math o becynnau ar gael, gan gynnwys tocynau penwythnos, tocynau diwrnod, bysiau o un gêm i’r llall a hyd yn oed llety. Manylion ar y PDF hwn*.

Gellir cael y newyddion diweddaraf drwy ddilyn @Groundhop2016.

*Mae trefn y gemau ychydig yn wahanol ar y PDF gan fod amseroedd rhai wedi symud.

Ely Rangers v Llantwit Major (18.5.16)

Ely Rangers 0-1 Llanilltud Fawr
Adran 3 Cynghrair Cymru’r De

Station Road
Pris Mynediad: £5 (yn cynnwys rhaglen a pheint o Carling neu baned o de) 

Torf: 45 (amcangyfrif)

Paned: Cwpan blastig
Meddyliais y byddai’n well i mi ymweld a’r clwb y tymor hwn, rhag ofn i’r clwb ddisgyn allan o’r gynghrair. Roedd pump am fynd i lawr ar ddechrau’r tymor er mwyn ailstrwythuro’r gynghrair ac roedd pethau’n edrych y ddu adeg Dolig ond roedd pethau wedi gella i’r graddau y gallent osgoi’r gwymp o drwch blewyn, ond byddai wir angen ennill y gem hon gan fod gan y tim oddi tanynt gem yn ychwanegol i’w chwarae.

Dyma faes hyfryd arall, a hawdd ei gyrraedd ar drafniadeth cyhoeddus (mae ychydig latheni i lawr lon wledig Station Road East gyferbyn a Gwenfo). Y tu ol i un gol mae adeilad sy’n gartref i’r clubhouse (sydd efo hatch gwerthu paned) a’r ystafelloedd newid. Rhwng yr adeilad hwn a’r cae mae ardal fach llawn byrddau picnic ble gallwch yfed peint a gwylio’r gem, ac yn yr ardal hon roedd gazeebo a boi’n fflipio byrgyrs – ro’n i wedi syrthio mewn cariad efo’r clwb yn syth fel y bu i mi fwyta fy byrger tarddaid anhysbys cyntaf ers yr argyfwng BSE! Ar hyd un ochr y cae mae stand bach a phob ochr i hwnnw ar hyd ochr y cae tua metr uchben y cae mae man sefyll sy’n rhoi golygfa wych o’r gem. (Llwyddais i anghofio fy nghamra ETO, ond mae’r fideo hon yn dangos beth dwi’n feddwl.)

Yn ol i’r gem, ac roedd Ely Rangers yn mynd amdani chwarae teg, ond dyma dyma Llanilltud yn torri a sgorio gol (reit medal i fod yn deg, ond dwi’n credo mai trydydd dewsi oedd y golgeidwad druan – roedd un golgeidwad yn gweithio i ffwrdd a’r llall wedi anafu).

Er gwaetha colli’r gem llwydd y clwb i orffen y tu allan i’r pum isaf, ond doedd pethau ddim yn edrych yn dda i Ely Rangers pan gafodd Port Talbot eu diarddel o Uwchgynghrair Cymru, gan olygu tim ychwnaegol yn disgyn i lawr o bob adran. Ond, death achubiaeth, wedi glwb Tata Steel (o Adran 2) dynnu allan o’r gynghrair, gan olygu na fyddai Ely Rangers yn cwympo wedi’r cyfan. Ffiw!